Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
7:30 - 16:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Chcem dostávať newsletter a akciové ponuky

Newsletter bude zasielaný na Vami vložený kontaktný e-mail

 

 

 

 

 

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky od 6.11.2020

Podľa najnovšieho zákona, ktorý vstúpil do platnosti 6.4.2020 sme boli nútení pristúpiť k opatreniam na obmedzenie predaja ochranných prostriedkov. Predaj je umožnený iba zákazníkom zo zoznamu v prílohe zákona č. 69/2020 Z.z.
Každý z našich zákazníkov pri objednaní a preberaní ochranných pomôcok kategórie FFP2, FFP3 čestne prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje bez nátlaku, že: ochranné pomôcky bude používať iba k náplni svojej práce, v súlade so zákonom číslo 69/2020 z.z.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode eshop.selvit.sk, ktorý prevádzkuje firma SELVIT spol. s r.o., ul. Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina; IČO: 36370053. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka 10193/L.

Číslo bankového účtu pre bezhotovostnú platbu v EUR:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky: 2201180027/8330

IBAN: SK72 8330 0000 0022 0118 0027

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Číslo bankového účtu pre bezhotovostnú platbu v CZK:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky: 2201180035/8330

IBAN: SK50 8330 0000 0022 0118 0035

SWIFT: FIOZSKBAXXX

1.2. Zoznam tovaru na stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade, že tovar momentálne nie je dostupný, kupujúci bude vyrozumený telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu eshop.selvit.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.

2.2. Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@selvit.sk.

2.3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Všetok tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy SELVIT spol. s r.o. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

3.2. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3.3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3.4. Predávajúci poskytne kupujúcemu certifikáty k produktom len na základe písomného vyžiadania, aby nedošlo k ich zneužitiu inými osobami.

3.5. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (5.2.) alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

4.2. Je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4.3. Je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.4. Má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

 

5. Dodacie a platobné podmienky, Cena tovaru

5.1. Objednávka vytvorená kupujúcim na eshop.selvit.sk , je pre kupujúceho aj pre predajcu záväzná a bude realizovaná prepravnou službou alebo podľa dohody s kupujúcim.

5.2. Ak je tovar skladom, bude dodaný do 14 dní. V prípade, že tovar nie je skladom, bude termín dodania upresnený. Pokiaľ s potvrdeným termínom zákazník nesúhlasí  má možnosť objednávku e-mailom stornovať.

5.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve,  kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, respektíve jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

5.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré ho správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej objednávke alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 1,00 €  za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.7. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti alebo na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostne v mene EUR prevodom na účet predávajúceho č. 2201180027/8330,
IBAN SK72 8330 0000 0022 0118 0027, vedený u spoločnosti Fio banka a.s.;
- bezhotovostne v mene CZK prevodom na účet predávajúceho č. 2201180035/8330,
IBAN SK50 8330 0000 0022 0118 0035, vedený u spoločnosti Fio banka a.s.;
- bezhotovostne online platobnou kartou pomocou platobnej brány Comgate.

5.8. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predajcu.

6.3. Kupujúci by mal tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.


7.
Ochrana osobných údajov

7.1. Predajca prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel. čísla, emailové adresy a poštové adresy) sú dôverné, budú použité iba pre vnútornú  potrebu predajcu. Bez súhlasu kupujúceho nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať ďalej. Registrácia nie je povinná, urýchli však búduce nákupy.

7.2. Kupujúci má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na email info@selvit.sk .

7.3. Účet vytvorený procesom registrácie je chránený heslom. Heslo je možné zmeniť, odporúča sa však voľba silného hesla - viac ako 8 znakov, kombinácia veľkých, malých písmen a číslic. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Informácie o záručnom a pozáručnom servise môžete získať u predajcu. V prípade potreby si ich môžete vyžiadať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.2. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na in stránke internetového obchodu predajcu.

 

9. Pri zaobstaraní a predaji výstražných zariadení sa riadime podľa zákona č. 412/2015 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel

v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

(2) Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať

c) zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám  ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa osobitného predpisu používať.

 

Zákon č. 8/2009 Z. z.

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 40

(1) Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“), nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f). Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa zvláštne výstražné znamenia (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“), je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.

(2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,

b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,

c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,

d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,

k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,

l) obecnej polície, ktoré určí obec.

(3) Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené v odseku 2; v takom prípade môže byť zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len pomocou prenosného zariadenia.

(4) Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,

b) účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,

c) zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,

d) územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.

(5) Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu, o čom vyrozumie jeho držiteľa.

(6) Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny najmenej dvojročnú prax.

(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzanom vozidle musí byť použité aj zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia alebo osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel, ak je nimi vozidlo vybavené.

(8) Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.

(9) Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky.

(10) Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

(11) Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

(12) Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby.

(13) Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

(14) Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných znamení.

§ 41

(1) Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo na označenie prekážky cestnej premávky.

(2) Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

(3) Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo uvedené v odseku 1 používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

(4) Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo Slovenskej informačnej služby vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.


Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.